ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்ரம் | tamilgod.org

ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்ரம்

Dakshinamurthy Stotram in Tamil

ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்ரம் வரிகள் - ஓம் மௌநவ்யாக்யா ப்ரகடிதபரப்ரஹ்மதத்வம்யுவாநம். Sri Dakshinamurthy Stotram Tamil Lyrics

ஸ்ரீ ஆதி சங்கரர் அருளிய

ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்ரம்

ஸாந்திபாட‌:

ஓம் யோ ப்ரஹ்மாணம் விததாதி பூர்வம்
யோ வை வேதாம்ஶ்ச ப்ரஹிணோதி தஸ்மை ।
தம்ஹதே3வமாத்ம புத்திப்ரகாஶம்
முமுக்ஷுர்வை ஶரணமஹம் ப்ரபத்3யே ॥

த்யாநம்

ஓம் மௌநவ்யாக்யா ப்ரகடிதபரப்ரஹ்மதத்வம்யுவாநம்
வர்ஸிஷ்டாந்தேவஸத்ருஷிகணைராவ்ருதம் ப்ரஹ்மநிஷ்டை: ।
ஆசார்யேந்த்ரம் கரகலித சிந்முத்ரமாநந்தமூர்திம்
ஸ்வாத்மராமம் முதிதவதநம் தக்ஷிணாமூர்திமீடே ॥

வடவிடபிஸமீபே பூமிபாகே நிஷண்ணம்
ஸகலமுநிஜநாநாம் ஜ்ஞாநதாதாரமாராத் ।
த்ரிபுவநகுருமீஶம் தக்ஷிணாமூர்திதேவம்
ஜநநமரணது:கச்சேத தக்ஷம் நமாமி ॥

சித்ரம் வடதரோர்மூலே வ்ருத்தா: ஶிஷ்யா: குருர்யுவா ।
குரோஸ்து மௌநவ்யாக்யாநம் ஶிஷ்யாஸ்துச்சிந்நஸம்ஶயா: ॥

ஓம் நம: ப்ரணவார்தாய ஶுத்தஜஞாநைகமூர்தயே ।
நிர்மலாய ப்ரஶாந்தாய தக்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥

குருர்ப்ரஹ்மா குருர்விஷ்ணு: குருர்தேவோ மஹேஶ்வர: ।
குருஸ்ஸாக்ஷாத் பரம் ப்ரஹ்மா தஸ்மை ஶ்ரீ குரவே நம: ॥

நிதயே ஸர்வவித்யாநாம் பிஷஜே பவரோகிணாம் ।
குரவே ஸர்வலோகாநாம் தக்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥

சிதோகநாய மஹேஶாய வடமூலநிவாஸிநே ।
ஸச்சிதாநந்த ரூபாய தக்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥

ஈஷ்வரோ குருராத்மேதி மூர்திபேத விபா4கி3நே ।
வ்யோமவத்-வ்யாப்ததேஹாய தக்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥

அங்குஷ்டதர்ஜநீ யோகமுத்ரா வ்யாஜேநயோகிநாம் ।

ஶ்ருத்யர்தம் ப்ரஹ்மஜீவைக்யம் தர்ஶயந்யோகதா ஶிவ: ॥

ஓம் ஶாந்தி: ஶாந்தி: ஶாந்தி: ॥

ஸ்தோத்ரம்

விஶ்வந்தர்பண த்ருஶ்யமாந நகரீ துல்யம் நிஜாந்தர்கதம்
பஶ்யந்நாத்மநி மாயயா பஹிரிவோத்பூதம் யதாநித்ரயா ।
யஸ்ஸாக்ஷாத்குருதே ப்ரபோதஸமயே ஸ்வாத்மாநமே வாத்வயம்
தஸ்மை ஶ்ரீகுருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே ॥ 1 ॥

பீஜஸ்யாந்ததி வாஂகுரோ ஜகதிதம் ப்ராங்நர்விகல்பம் புந:
மாயாகல்பித தேஶகாலகலநா வைசித்ர்யசித்ரீக்ருதம் ।
மாயாவீவ விஜ்ரும்பயத்யபி மஹாயோகீவ ய: ஸ்வேச்சயா
தஸ்மை ஶ்ரீகுருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே ॥ 2 ॥

யஸ்யைவ ஸ்புரணம் ஸதாத்மகமஸத்கல்பார்தகம் பாஸதே
ஸாக்ஷாத்தத்வமஸீதி வேதவசஸா யோ போதயத்யாஶ்ரிதாந் ।
யஸ்ஸாக்ஷாத்கரணாத்பவேந்ந புரநாவ்ருத்திர்பவாம்போநிதௌ
தஸ்மை ஶ்ரீகுருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே ॥ 3 ॥

நாநாச்சித்ர கடோதர ஸ்தித மஹாதீப ப்ரபாபாஸ்வரம்
ஜ்ஞாநம் யஸ்ய து சக்ஷுராதி3கரண த்வாரா பஹி: ஸ்பந்ததே ।
ஜாநாமீதி தமேவ பாந்தமநுபாத்யேதத்ஸமஸ்தம் ஜகத்
தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே ॥ 4 ॥

தேஹம் ப்ராணமபீந்த்ரியாண்யபி சலாம் புத்தி ச ஶூந்யம் விது:
ஸ்த்ரீ பாலாந்த ஜடோபமாஸ்த்வஹமிதி ப்ராந்தாப்ருஶம் வாதிந: ।
மாயாஶக்தி விலாஸகல்பித மஹாவ்யாமோஹ ஸம்ஹாரிணே
தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே ॥ 5 ॥

ராஹுக்ரஸ்த திவாகரேந்து ஸத்ருஶோ மாயா ஸமாச்சாதநாத்
ஸந்மாத்ர: கரணோப ஸம்ஹரணதோ யோபூத்ஸுஷுப்த: புமாந் ।
ப்ராகஸ்வாப்ஸமிதி ப்ரபோதஸமயே ய: ப்ரத்யபிஜ்ஞாயதே
தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே ॥ 6 ॥

பால்யாதிஷ்வபி ஜாக்ரதாதிஷு ததா ஸர்வாஸ்வவஸ்தாஸ்வபி
வ்யாவ்ருத்தா ஸ்வநு வர்தமாந மஹமித்யந்த: ஸ்புரந்தம் ஸதா ।
ஸ்வாத்மாநம் ப்ரகடீகரோதி பஜதாம் யோ முத்ரயா பத்ரயா
தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே ॥ 7 ॥

விஶ்வம் பஶ்யதி கார்யகாரணதயா ஸ்வஸ்வாமிஸம்பந்தத:
ஶிஷ்யசார்யதயா ததைவ பித்ரு புத்ராத்யாத்மநா பேதத: ।
ஸ்வப்நே ஜாக்ரதி வா ய ஏஷ புருஷோ மாயா பரிப்ராமித:
தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே ॥ 8 ॥

பூரம்பாம்ஸ்யநலோநிலோம்பர மஹர்நாதோ ஹிமாம்ஶு: புமாந்
இத்யாபாதி சராசராத்மகமிதம் யஸ்யைவ மூர்த்யஷ்டகம் ।
நாந்யத்கிஂசந வித்யதே விம்ருஶதாம் யஸ்மாத்பரஸ்மாத்விபோ
தஸ்மை குருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே ॥ 9 ॥

ஸர்வாத்மத்வமிதி ஸ்புடீக்ருதமிதம் யஸ்மாதமுஷ்மிந் ஸ்தவே
தேநாஸ்வ ஶ்ரவணாத்ததர்த மநநாத்த்யாநாச்ச ஸஂகீர்தநாத் ।
ஸர்வாத்மத்வமஹாவிபூதி ஸஹிதம் ஸ்யாதீஶ்வரத்வம் ஸ்வத:
ஸித்த்யேத்தத்புநரஷ்டதா பரிணதம் சைஶ்வர்ய மவ்யாஹதம் ॥ 10 ॥

ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்ரம் வரலாறு

ஆதி சங்கரர் பல பெரிய ஸ்தோத்திரங்களை (பிரார்த்தனைகள்) எழுதியுள்ளார், ஆனால் இது ஒரு தனித்துவமான பிரார்த்தனையாக‌ உள்ளது, இது ஒரு பிரார்த்தனை மட்டுமல்ல, அவர் கற்பித்த அனைத்து தத்துவங்களின் சுருக்கமும் ஆகும். அவர் காலத்தில் கூட, இந்த ஸ்தோத்திரம் புரிந்துகொள்வது கடினமாக இருந்தது, மேலும் அவரது சீடர்களில் ஒருவரான சுரேஷ்வராச்சாரியார் "மனசொல்லாசா" என்ற விளக்கத்தை எழுத வேண்டியிருந்தது. இந்த ஸ்தோத்திரத்திற்கு. இந்த வர்ணனையிலேயே ஏராளமான புத்தகங்களும் வர்ணனைகளும் உள்ளன.

இதுவும் உங்களுக்கு பிடிக்கும்

ஆன்மீகத் தகவல்கள், விவேகம், தெய்வீக‌ நம்பிக்கை மற்றும் புரிதல் பற்றிய‌ பதிவுகளை உடனுக்குடன் தமிழில் பெற பேஸ்புக் : @tamilgodorg மற்றும் ட்விட்டர் : @tamilomg ஐ பின் தொடருங்கள்.

உங்கள் கருத்து : comment

Follow Us

www.tamilgod.org is a non-commercial website. All song lyrics listed in the site are for promotional purposes only. Tamilgod.org does not provide mp3 songs or cds or no commercial sale of songs as it is illegal to do so. If you like any of the songs lyrics, you can buy the CDs directly from respective audio companies. Tamilgod.org does not sell or monetize on the songs by any means. All the rights are reserved to the audio company / recording studios. The songs are written by the respective lyricist. Tamilgod.org hold no responsibility for any illegal usage of the content.
Connect with us

Browse Lyrics

ஸ்லோக‌, மந்திர‌ வரிகள்

 1. மந்திரங்கள்Mantras, Manthiram
 2. ஸ்தோத்திரங்கள்Stotras
 3. 108 போற்றிகள்108 Pottri
 4. சஹஸ்ர‌நாமம்சஹஸ்ர‌நாம ஸ்தோத்திரங்கள்
 5. ஸ்லோகம்Slokam, Slokas
 6. ஸூக்தம்Sukthams
 7. அஷ்டகம்Ashtakams, Sanskrit hymns

தெய்வங்கள்

 1. பிள்ளையார் பாடல்கள்Sree Gansesha Songs
 2. முருகன் பாடல்கள்Murugan Songs
 3. சிவன் பாடல்கள்Shiva Songs
 4. பெருமாள் பாடல்கள்Vishnu, Perumal Songs
 5. ஐயப்பன்Ayyappan Songs
 6. கண்ணன் பாடல்கள்Krishna, Kannan Songs
 7. ஸ்ரீ இராமன் பாடல்கள்Sri Rama Songs
 8. ஹனுமான் பாடல்கள்Jai Hanuman Songs
 9. தக்ஷிணாமூர்த்தி பாடல்கள்Dakshinamurthy Songs
 10. வராஹ‌மூர்த்தி பாடல்கள்Varaha moorthy Songs
 11. தன்வந்திரி பாடல்கள்Dhanvantri Songs
 12. பைரவர் பாடல்கள்Bhairavar Songs
 13. கருப்பசுவாமி பாடல்கள்Karuppa Samy Songs
 14. அனைத்து தெய்வ பாடல்கள்All deities Devotional Lyrics

தேவி பாடல்கள்

 1. சரஸ்வதிSaraswathi Devi Songs
 2. லட்சுமிLakshmi Devi Songs
 3. அம்மன் பாடல்கள்Amman Bakthi Paadalgal
 4. துர்கை அம்மன்Durga Devi Songs
 5. மீனாட்சி அம்மன்Meenakshi Amman Songs
 6. காளிகாம்பாள் பாடல்கள்Kali Amman Songs
 7. காமாட்சி அம்மன் பாடல்கள்Kamatchi Amman Songs
 8. லலிதாம்பிகை பாடல்கள்Lalithambigai Songs
 9. மாரியம்மன் பாடல்கள்Mariamman Songs
 10. அன்னபூர்ணா தேவி பாடல்கள்Annapurna Songs
 11. கர்ப‌ ரக்ஷாம்பிகை அம்மன் Garba Rakshambigai Songs
 12. புவனேஸ்வரி அம்மன் Bhuvaneshwari Songs
 13. வராஹி அம்மன் பாடல்கள்Varahi Amman Songs
 14. கருமாரி அம்மன் பாடல்கள்Karumari Amman Songs

விரத பாடல்கள்

 1. பிரதோஷம்Pradosham Special songs
 2. கந்த‌ சஷ்டி கவசம்Kandha Sasti Kavasam
 3. ஏகாதசி பாடல்கள்Ekadasi Special Songs
 4. நவராத்திரி பாடல்கள்Navarathiri Special Songs
 5. அபிராமி அந்தாதி பாடல்கள்Abirami Andhathi Songs
 6. பாவை நோன்பு பாடல்கள் Paavai Nonbu Songs

Share this Page

Follow Us