ஸ்ரீ ஸ்துதி | Sri Stuthi Lyrics in Tamil | tamilgod.org

ஸ்ரீ ஸ்துதி | Sri Stuthi Lyrics in Tamil

ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகரால் அருளப்பட்டது. இதை நித்யம் பாராயனம் செய்வதால் தாரித்ரியம் விலகி சகல சம்பத்துக்களும், ஆயுள், ஆரோக்யம், ஸ்ரீ மஹா லட்சுமியின் கடாட்சம் முதலியவைகளும் உண்டாகும்.

ஸ்ரீமான் வேங்கடநாதார்ய: கவிதார்க்க கேஸரீ
வேதாந்தாசார்யவர்யே மே ஸந்நிதத்தாம் ஸதா ஹ்ருதி.

மாநா தீதப்ர திதவிபவாம் மங்களம் மங்களானாம்
வக்ஷ:(ஸ்) பீடீம் மதுவிஜயினோ பூஷயந்தீம் ஸ்வகாந்த்யா
ப்ர த்ய க்ஷா னுஶ்ரவிக மஹிம ப்ரார்த்தினீனாம் ப்ராஜானாம்
ஶ்ரேயோ மூர்திம் ஶ்ரியம-சரணஸ்-த்வாம் சரண்யாம் ப்ரபத்யே || 1 ||

ஆவிர்பாவ: கலஶஜல தாவத்வரே வாபி யஸ்யா
ஸ்தானம் யஸ்யா:(ஸ்) ஸரஸிஜவனம் விஷ்ணுவக்ஷ:(ஸ்) ஸ்தலம் வா
பூமா யஸ்யா:f புவனமகிலம் தேவி திவ்யம் பதம் வா
ஸ்தோக ப்ரஜ்ஞை ரனவதிகுணா ஸ்தூயஸே ஸா கதம் த்வம் || 2 ||

ஸ்தோதவ்யத்வம் திஶதி பவதீ தேஹிபி:(ஸ்) ஸ்தூயமானா
தாமேவ த்வா மநிதர கதி: (ஸ்) ஸ்தோது மாஶம் ஸமான:(ஹ)
ஸித்தாரம்ப:(ஸ்) ஸகல புவனஶ்லாகனீயோ பவேயம்
ஸேவா பேக்ஷா தவ சரணயோ: ஶ்ரேயஸே கஸ்ய ந ஸ்யாத் || 3 ||

யத் ஸங்கல்பாத் பவதி கமலே யத்ர தேஹின்யமீஷாம்
ஜன்மஸ்தேம-ப்ரளயரசனா ஜங்கமா-ஜங்கமானாம்
தத்கல்யாணம் கிமபி யமிநாமேக லக்ஷ்யம் ஸமாதௌ
பூர்ணம் தேஜ:(ஸ்) ஸ்புரதி பவதீ-பாதலாக்ஷா-ரஸாங்கம் || 4 ||

நிஷ்ப்ரத்யூஹ-ப்ரணயகடிதம் தேவி நித்யானபாயம் விஷ்ணுஸ்த்வம்
சேத்யனவதிகுணம் த்வந்த்வமன் யோன்ய லக்ஷ்யம்
ஶேஷஶ்சித்தம் விமலமனஸாம் மௌலயஶ்ச ஶ்ருதீனாம்
ஸம்பத்யந்தே விஹரணவிதௌ யஸ்ய சய்யா விஶேஷா:(ஹா) || 5 ||

உத்தேஶ்யத்வம் ஜனனி பஜதோரூஜ்ஜி தோபாதிகந்தம்
ப்ரத்ய-க்ரூபே ஹவிஷி யுவயோரேக ஶேஷித்வ யோகாத்
பத்மே பத்யுஸ்தவ ச நிகமைர்-நித்யமன் விஷ்யமாணோ
நாவச்சேதம் பஜதி மஹிமா நர்த்தயன் மானஸம் ந:(ஹ) || 6 ||

பஶ்யந்தீஷு ஶ்ருதிஷு பரித: ஸூரிவ்ருந்தேன ஸார்த்தம்
மத்யேக்ருத்ய த்ரிகுணபலகம் நிர்மித ஸ்தானபேதம்
விஶ்வா தீஶ ப்ரணயினீ ஸதா விப்ர மத்யூத வ்ருத்தௌ
ப்ரஹ்மே-ஶாத்யா தததி யுவயோ-ரக்ஷஶார ப்ரசாரம் || 7 ||

அஸ்யேஶா நா த்வமஸி ஜகத:(ஸ்) ஸம்ஶ்ரயந்தீ முகுந்தம்
லக்ஷ்மீ:f பத்மா ஜலதிதனயா விஷ்ணுபத்னீந்திரேதி
யந்நாமானி ஶ்ருதிபரிபணான் யேவ மாவர் தயந் தஹ
நாவர்தந்தே துரிதபவனப்ரேரிதே ஜன்மசக்ரே || 8 ||

த்வாமேவாஹு: கதிசிதபரே த்வத்ப்ரியம் லோகநாதம்
கிம் தைரந்த: கலஹமலினை:(ஹி) கிஞ்சிதுத்தீர்ய மக்னை:(ஹி)
த்வத்ஸம்ப்ரீ த்யை விஹரதி ஹரௌ ஸம்முகீனாம் ஶ்ருதீனாம்
பாவாரூடௌ பகவதி யுவாம் தம்பதீ தைவதம் ந:(ஹ) || 9 ||

ஆபன்னார்தி ப்ரஶமன விதௌ பத்ததீக்ஷஸ்ய விஷ்ணோஹோ
ஆசக்யுஸ்த்வாம் ப்ரியஸஹசரீ மைகமத்யோப பன்னாம்
ப்ராதுர் பாவைரபி ஸமதனு:f ப்ராத்வமன் வீயஸே த்வம்
தூரோத்க்ஷிப்தைரிவ மதுரதா துக்தராஶேஸ் தரங்கைஹி || 10 ||

தத்தே ஶோபாம் ஹரிமரகதே தாவகீ மூர்திராத்யா
தன்வீ துங்கஸ்தனபரனதா தப்த ஜாம்பூ னதாபா
யஸ்யாம் கச்சந்த்யுதய விலயைர் நித்யமானந்த ஸிந்தௌ-
இச்சா வேகோல் லஸி தல ஹரீ விப்ரமம் வ்யக்தயஸ்தே || 11 ||

ஆஸம்ஸாரம் விததமகிலம் வாங்மயம் யத்விபூதி(ஹி)
யத்ப் ரூபங்காத் குஸுமதனுஷ: கிங்கரோ மேரூதன்வா
யஸ்யாம் நித்யம் நயனஶதகைர் ஏகலக்ஷ்யோ மஹேந்த்ர
பத்மே தாஸாம் பரிணதிரஸௌ பாவலேஶைஸ் த்வதீயை:(ஹி) || 12 ||

அக்ரே பர்த்து:(ஸ்) ஸரஸிஜமயே பத்ரபீடே நிஷண்ணாம்
அம்போரா ஶேரதிகத ஸுதா ஸம்ப்லவா-துத்திதாம் த்வாம்
புஷ்பாஸாரஸ்தகிதபுவனை: புஷ்கலாவர்தகாத்யை:(ஹி)
க்லுப்தாரம்பா: கனக கலஶை:(ர்) அப்யஷிஞ்சன் கஜேந்த்ரா(ஹ) || 13 ||

ஆலோக்ய த்வாமம்ருத ஸஹஜே விஷ்ணுவக்ஷ:ஸ்தலஸ்தாம்
ஶாபாக்ராந்தா: ஶரணமகமன் ஸாவரோதா: ஸுரேந்த்ரா:(ஹ)
லப்த்வா பூயஸ்த்ரிபுவனமிதம் லக்ஷிதம் த்வத்கடாக்ஷை:(ஹி)
ஸர்வாகாரஸ்திர ஸமுதயாம் ஸம்பதம் நிர்விஶந்தி || 14 ||

ஆர்த்த த்ராணௌ வ்ரதி-பிர் அம்ருதாஸார நீலாம் புவாஹை(ஹி)
அம்போஜா நாமுஷஸி மிஷதாமந்தரங்கை ரபாங்கை:(ஹி)
யஸ்யாம் யஸ்யாம் திஶி விஹரதே தேவி த்ருஷ்டிஸ் த்வதீயா
தஸ்யாம் தஸ்யாமஹமஹ மிகாம் தந்வதே ஸம்பதோகா:(ஹ) || 15 ||

யோகாரம்ப த்வரித மனஸோ யுஷ்மதை காந்த்ய யுக்தம்
தர்மம் ப்ராப்தும் ப்ரதமமிஹ யே தாரயந்தே தனா யாம்
தேஷாம் பூமேர் தனபதிக்ருஹா தம்பரா தம்புதேர்வா
தாரா நிர்யாந்த்யதிகம் அதிகம் வாஞ்சிதானாம் வஸூனாம் || 16 ||

ஶ்ரேயஸ்காமா: கமலநிலயே சித்ரமாம்னாய வாசாம்
சூடாபீடம் தவ பதயுகம் சேதஸா தாரயந்த:(ஹை)
சத்ரச்சாயா ஸுபகஶிரஸஶ்ச் சாமரஸ்மேர பார்ஶ்வா:(ஹ)
ஶ்லாகா ஶப்த ஶ்ரவணமுதிதா: ஸ்ரக்விண: ஸஞ்சரந்தி || 17 ||

ஊரீகர்தும் குஶலமகிலம் ஜேதுமாதீ நராதீந்
தூரீகர்த்தும் துரிதநிவஹம் த்யக்து மாத்யாம வித்யாம்
அம்ப:(ஸ்) ஸ்தம்பாவதிக ஜனன க்ராம ஸீமாந்தரேகாம்
ஆலம்பந்தே விமலமனஸோ விஷ்ணுகாந்தே தயாம்தே || 18 ||

ஜாதாகாங்க்ஷா ஜனனி யுவயோ ரேக ஸேவாதிகாரே
மாயாலீடம் விபவமகிலம் மன்யமா நாஸ் த்ருணாய
ப்ரீத்யை விஷ்ணோ ஸ்தவ ச க்ருதி ந:f ப்ரீதிமந்தோ பஜந்தே
வேலா பங்க ப்ரஶமனபலம் வைதிகம் தர்மஸேதும் || 19 ||

ஸேவே தேவி த்ரித ஶமஹிளா மௌலி மாலார்சிதம் தே
ஸித்திக்ஷேத்ரம் ஶமிதவிபதாம் ஸம்பதாம் பாதபத்மம்
யஸ்மிந் நீஷந் நமித ஶிரஸோ யாபயித்வா ஶரீரம்
வர் திஷ்யந்தே விதமஸி பதே வாஸுதேவஸ்ய தன்யா:(ஹ) || 20 ||

ஸானுப் ராஸப்ரகடித தயை ஸாந்த்ர வாத்ஸல்ய திக்தைஹி
அம்ப ஸ்நிக்தைரம்ருதலஹரீ லப்த ஸ ப்ரம்ஹசர்யை:(ஹி)
கர்மே தாபத்ரயவிரசிதே காடதப்தம் க்ஷணம் மாம்
ஆகிஞ்சந்ய க்லபிதமநகை ரர்த்ரயேதா: கடாக்ஷை:(ஹி) || 21 ||

ஸம்பத்யந்தே பவபயதமீபான வஸ்த்வத் ப்ரஸாதாத்:(து )
பாவா:(ஸ்) ஸர்வே பகவதி ஹரௌ பக்தி முத்வேலயந்த:(ஹ)
யாசே கிம் த்வா மஹமஹி யத:(ஸ்) சீதலோ-தாரசீலா
பூயோ பூயோ திசஸி மஹதாம் மங்களானாம் ப்ரபந்தாந்:(நு) || 22 ||

மாதா தேவி த்வமஸி பகவான் வாஸுதேவ:f பிதா மே
ஜாத:(ஸ்) ஸோஹம் ஜனனி யுவயோரே கலக்ஷ்யம் தயாயா:
தத்தோ யுஷ்மத் பரிஜனதயா தேஶிகைரப்யதஸ் த்வம்
கிம் தே பூய: ப்ரியமிதி கில ஸ்மேரவக்ரா விபாஸி || 23 ||

கல்யாணானாமவிகல நிதி:h காபி காருண்யஸீமா
நித்யா மோதா நிகமவசஸாம் மௌலி-மந்தாரமாலா
ஸம்பத்-திவ்யா மதுவிஜயிந:(ஸ்) ஸந்நிதத்தாம் ஸதாமே
ஸைஷா தேவீ ஸகலபுவன ப்ரார்த்தனா காமதேனு:(ஹு) || 24 ||

உபசித குருபக்தே ருத்திகம் வேங்கடேஶாத்து
கலி-கலுஷ நிவ்ருத்த்யை கல்ப்பமானம் ப்ரஜானாம்
ஸரஸிஜ நிலயாயா:(ஸ்) ஸ்தோத்ர மேதத் படந்த:(ஹ)
ஸகல குசலஸ் ஸீ மாஸ் ஸார்வபௌமா பவந்தி || 25 ||

|| இதி ஶ்ரீவேதாந்ததேஶிகவிரசிதா ஶ்ரீஸ்துதி: ஸம்பூர்ணா ||

ஶ்ரீ ஸ்துதி விளக்கம்| Sri Stuthi Explained in Tamil

இது வேதாந்த தேசிகரின் கனக தார ஸ்தவம் (Vedanta Desika's Kanaka-dhaara-stavam) ஆகும். லக்ஷ்மி அல்லது ஸ்ரீ செல்வத்தின் தெய்வம் என்று நம்பப்படுகிறது. ஸ்லோகம் 16, அவள் எப்படி தன் பக்தர்களுக்கு செல்வத்தைப் பொழிகிறாள் என்பதைக் குறிக்கிறது.

தவிர, இந்த ஸ்தோத்திரத்தின் முக்கியத்துவம், திவ்ய-தம்பதி (தெய்வீக தம்பதிகள்) என்ற கருத்தை வலியுறுத்துவதில் உள்ளது. நாராயணனும் ஸ்ரீயும் சேர்ந்து ஒரு த்வந்த்வம் (ஜோடி) என்பது இறுதி தத்துவம் அல்லது யதார்த்தம், மிகவும் சக்திவாய்ந்த உபாய அல்லது வழிமுறை, மற்றும் அடைய வேண்டிய இலக்கு அல்லது புருஷார்த்தம். இவ்வாறு திவ்ய-தம்பதி என்பது தத்துவம்; சரண்யா-தம்பதி என்பது ஹிதா; மற்றும் சேஷி-தம்பதி புருஷார்த்தம். ஸ்லோகம் 9 இந்த உண்மையைக் கூறுகிறது, தன்னால் நாராயணனையோ அல்லது அவளால் லக்ஷ்மியையோ அல்ல, ஆனால் அவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து (யுவம் தம்பதி நஹ் தெய்வம்). 25ல் ஏழு ஸ்லோகங்கள் இரண்டையும் ஒன்றாகக் குறிப்பிடுகின்றன (ஸ்லோகங்கள் 5, 6, 7, 9, 16, 19 மற்றும் 13). லக்ஷ்மியைப் புகழ்ந்து பாடிய முந்தைய ஆச்சார்யர்கள், லக்ஷ்மியை இறைவனுக்கு மேலாகவோ அல்லது இறைவனை லக்ஷ்மிக்கு மேலாகவோ வைக்க முனையாமல், தேசிகா அவர்கள் மத்தியஸ்தமாக‌ முழுமையான சமத்துவத்தைப் பேணுகிறார்.

ஸ்லோகம் 13, ஸ்தோத்திரத்தில் உள்ள மைய ஸ்லோகம், இறைவன் முன்னிலையில் லட்சுமியின் முடிசூட்டு விழா கொண்டாடப்படுகிறது. அதன்பிறகுதான் தேவர்களும் அவர்களின் தலைவர்களும் தங்கள் மனைவிகளுடன் சேர்ந்து ஆட்சியை (14) லட்சுமியின் கடாக்ஷத்தைப் (பார்வைகள்) பெற்றவர்களாக (சாபத்தால் இழந்தனர்) மீண்டும் பெற்றனர். லக்ஷ்மி-கடாட்சம் சென்று குடியேறும் இடத்திற்குச் சென்று தங்குவதற்கு எல்லாச் செல்வங்களும் ஒன்றோடு ஒன்று போட்டியிடும் (15)

ஹம்ச சண்டேசத்தில் தேசிக ஸ்ரீநிவாஸரைக் குறிக்கும் காலத்தின் தொடக்கத்திலும் முடிவிலும் (1 மற்றும் 24) இறைவனை மதுவிஜய் என்று குறிப்பிடுவதும், லட்சுமிக்கு சரசிஜ-நிலையா என்ற பெயரும் திருச்சானூர் (திருப்பதி) பத்மாவதி தாயாரை சுட்டிக்காட்டுகின்றன. ) இந்த ஸ்தோத்திரத்திலும் புகழப்படுவது. "வரம்பு மீறுதல்" என்று பொருள்படும் 'மானாதீட' என்ற தொடக்கச் சொற்கள் கோவில் பிரகாரத்திற்கு வெளியே தனியாக ஊர்வலமாகச் செல்லும் பத்மாவதி தாயாருக்கு மட்டுமே பொருந்தும். இங்கு கூறப்படும் இந்த ஸ்தோத்திரம் (25) குரு பக்தியில் இருந்து தோன்றியது. அது இல்லாமல் ஸ்ரீ தத்வத்தின் மேன்மையைக் காட்சிப்படுத்த முடியாது.

இதுவும் உங்களுக்கு பிடிக்கும்

ஆன்மீகத் தகவல்கள், விவேகம், தெய்வீக‌ நம்பிக்கை மற்றும் புரிதல் பற்றிய‌ பதிவுகளை உடனுக்குடன் தமிழில் பெற பேஸ்புக் : @tamilgodorg மற்றும் ட்விட்டர் : @tamilomg ஐ பின் தொடருங்கள்.

உங்கள் கருத்து : comment

www.tamilgod.org is a non-commercial website. All song lyrics listed in the site are for promotional purposes only. Tamilgod.org does not provide mp3 songs or cds or no commercial sale of songs as it is illegal to do so. If you like any of the songs lyrics, you can buy the CDs directly from respective audio companies. Tamilgod.org does not sell or monetize on the songs by any means. All the rights are reserved to the audio company / recording studios. The songs are written by the respective lyricist. Tamilgod.org hold no responsibility for any illegal usage of the content.
Connect with us

Browse Lyrics

ஸ்லோக‌, மந்திர‌ வரிகள்

 1. மந்திரங்கள்Mantras, Manthiram
 2. ஸ்தோத்திரங்கள்Stotras
 3. 108 போற்றிகள்108 Pottri
 4. சஹஸ்ர‌நாமம்சஹஸ்ர‌நாம ஸ்தோத்திரங்கள்
 5. ஸ்லோகம்Slokam, Slokas
 6. ஸூக்தம்Sukthams
 7. அஷ்டகம்Ashtakams, Sanskrit hymns

தெய்வங்கள்

 1. பிள்ளையார் பாடல்கள்Sree Gansesha Songs
 2. முருகன் பாடல்கள்Murugan Songs
 3. சிவன் பாடல்கள்Shiva Songs
 4. பெருமாள் பாடல்கள்Vishnu, Perumal Songs
 5. ஐயப்பன்Ayyappan Songs
 6. கண்ணன் பாடல்கள்Krishna, Kannan Songs
 7. ஸ்ரீ இராமன் பாடல்கள்Sri Rama Songs
 8. ஹனுமான் பாடல்கள்Jai Hanuman Songs
 9. தக்ஷிணாமூர்த்தி பாடல்கள்Dakshinamurthy Songs
 10. வராஹ‌மூர்த்தி பாடல்கள்Varaha moorthy Songs
 11. தன்வந்திரி பாடல்கள்Dhanvantri Songs
 12. பைரவர் பாடல்கள்Bhairavar Songs
 13. கருப்பசுவாமி பாடல்கள்Karuppa Samy Songs
 14. அனைத்து தெய்வ பாடல்கள்All deities Devotional Lyrics

தேவி பாடல்கள்

 1. சரஸ்வதிSaraswathi Devi Songs
 2. லட்சுமிLakshmi Devi Songs
 3. அம்மன் பாடல்கள்Amman Bakthi Paadalgal
 4. துர்கை அம்மன்Durga Devi Songs
 5. மீனாட்சி அம்மன்Meenakshi Amman Songs
 6. காளிகாம்பாள் பாடல்கள்Kali Amman Songs
 7. காமாட்சி அம்மன் பாடல்கள்Kamatchi Amman Songs
 8. லலிதாம்பிகை பாடல்கள்Lalithambigai Songs
 9. மாரியம்மன் பாடல்கள்Mariamman Songs
 10. அன்னபூர்ணா தேவி பாடல்கள்Annapurna Songs
 11. கர்ப‌ ரக்ஷாம்பிகை அம்மன் Garba Rakshambigai Songs
 12. புவனேஸ்வரி அம்மன் Bhuvaneshwari Songs
 13. வராஹி அம்மன் பாடல்கள்Varahi Amman Songs
 14. கருமாரி அம்மன் பாடல்கள்Karumari Amman Songs

விரத பாடல்கள்

 1. பிரதோஷம்Pradosham Special songs
 2. கந்த‌ சஷ்டி கவசம்Kandha Sasti Kavasam
 3. ஏகாதசி பாடல்கள்Ekadasi Special Songs
 4. நவராத்திரி பாடல்கள்Navarathiri Special Songs
 5. அபிராமி அந்தாதி பாடல்கள்Abirami Andhathi Songs
 6. பாவை நோன்பு பாடல்கள் Paavai Nonbu Songs

Share this Page

Follow Us