சாஸ்தா வரவைக் கேளாய் பாடல் | Sastha varavai kelai lyrics in tamil | tamilgod.org

சாஸ்தா வரவைக் கேளாய் பாடல் | Sastha varavai kelai lyrics in tamil

sastha Varavu Paadal | அய்யன் வரவு விருத்தம்

கரந்தையர்பாளையம் கம்பங்குடி வம்ச ஸ்தானியர்களால் பாடப்படும் முழுமையான சாஸ்தா வரவுப் பாடல் / அய்யன் வரவு விருத்தம். Sastha Varavu Paadal – Ayyappan Bajanai Songs - Sastha varavai kelai lyrics in tamil | Ayyappan Devotional songs Tamil Lyrics

சாஸ்தா வரவைக் கேளாய் பாடல் வரி | Sastha varavai kelai lyrics in tamil

ஸ்வாமியே சரணம் அய்யப்பா
ஸ்வாமியின் பரிவார மூர்த்திகளே சரணம் அய்யப்பா
ஸ்வாமியின் பூதகணங்களே சரணம் அய்யப்பா
எட்டவதாரங்கள் உண்டு எட்டு ஸ்வரூபங்கள் உண்டு
அஷ்ட கர்மங்களில் இவர் அறியாததொன்றும் இல்லை
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய்

அகஸ்தியர் தொழும்
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய்
சாஸ்தா வருகிறதை தைர்யமாக பார்க்க வேண்டும்
சாஸ்தா வருகிறதை தைர்யமாக பார்க்க வேண்டும்
பார்த்தவர்கள் கேட்டவர்கள் கூப்பிட்டால் அவர் வருவார்
பார்த்தவர்கள் கேட்டவர்கள் கூப்பிட்டால் அவர் வருவார்
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய் அகஸ்தியர் தொழும்
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய்

கருப்பன் என்ற ஒரு மாடன் கார்யமந்திரி சுடலை
கருப்பன் என்ற ஒரு மாடன் கார்யமந்திரி சுடலை
கறுத்தமேகம் போலே வாரான் கையில் கொடுவாளும் ஏந்தி
கறுத்தமேகம் போலே வாரான் கையில் கொடுவாளும் ஏந்தி
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய் அகஸ்தியர் தொழும்
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய்

முன்சுடலைமாடன் வாரான் மூர்க்கதெய்வம் ஆகும் இவன்
முன்சுடலைமாடன் வாரான் மூர்க்கதெய்வம் ஆகும் இவன்
வஞ்சனை சூனியங்களை வைத்த பேரை வைக்க மாட்டான்
வஞ்சனை சூனியங்களை வைத்த பேரை வைக்க மாட்டான்
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய் அகஸ்தியர் தொழும்
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய்

முன்னடி மாடன் கையில் வெட்டுக்கத்தி எட்டுச்சாணில்
முன்னடி மாடன் கையில் வெட்டுக்கத்தி எட்டுச்சாணில்
ஓங்கார பேய்களை நொறுக்கி அடக்கி வாரான்
ஓங்கார பேய்களை நொறுக்கி அடக்கி வாரான்
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய் அகஸ்தியர் தொழும்
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய்

கரிமலை வந்தாற் போல கருத்த பூதங்கள் வெகு
கரிமலை வந்தாற் போல கருத்த பூதங்கள் வெகு
நரி ஊளையிட்டாற் போல நடுங்கும்படி அலறும்
நரி ஊளையிட்டாற் போல நடுங்கும்படி அலறும்
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய் அகஸ்தியர் தொழும்
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய்

ஏழைகளை அநியாயமாய் ஹிம்ஸிக்கும் பேர்களை கட்டி
ஏழைகளை அநியாயமாய் ஹிம்ஸிக்கும் பேர்களை கட்டி
இறுக்கி இழுத்து வர இசக்கி அம்மனும் உண்டு
இறுக்கி இழுத்து வர இசக்கி அம்மனும் உண்டு
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய் அகஸ்தியர் தொழும்
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய்

இரும்பு கயிறும் உண்டு இன்னம் ஆயிரங்கள் உண்டு
இரும்பு கயிறும் உண்டு இன்னம் ஆயிரங்கள் உண்டு
மின்ன நமது படைகள் வரும் ஓசை முழு கர்ப்பம் கலங்கிடவே
மின்ன நமது படைகள் வரும் ஓசை முழு கர்ப்பம் கலங்கிடவே
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய் அகஸ்தியர் தொழும்
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய்

இரும்பு குண்டாந்தடிகள் இரும்பு செக்குலக்கைகள்
இரும்பு குண்டாந்தடிகள் இரும்பு செக்குலக்கைகள்
இரும்பு சங்கிலியும் உண்டு பூதத்தான் வரவிற்காக
இரும்பு சங்கிலியும் உண்டு பூதத்தான் வரவிற்காக
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய் அகஸ்தியர் தொழும்
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய்

பட்டராயன் தளவாய் மாடன் நல்லமாடன் நான்கு பேரு
பட்டராயன் தளவாய் மாடன் நல்லமாடன் நான்கு பேரு
பேச்சி பெரியாயி இசக்கி யக்ஷி கூட வர்றான்
பேச்சி பெரியாயி இசக்கி யக்ஷி கூட வர்றான்
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய் அகஸ்தியர் தொழும்
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய்

ப்ரம்மராக்ஷஸ கந்தர்வ புருஷரை தொட்ட யக்ஷி
ப்ரம்மராக்ஷஸ கந்தர்வ புருஷரை தொட்ட யக்ஷி
உன்மத்தரை மசிக்கவே உருக்கு குண்டாந்தடியும் கொண்டு
உன்மத்தரை மசிக்கவே உருக்கு குண்டாந்தடியும் கொண்டு
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய் அகஸ்தியர் தொழும்
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய்

நெடுங்கொம்பு கோணக்கொம்பு நினைத்த நல் பேய்களோடு
நெடுங்கொம்பு கோணக்கொம்பு நினைத்த நல் பேய்களோடு
படா முரசடி ஓசை கேட்டு பண்டாசுரன் கலங்கினானே
படா முரசடி ஓசை கேட்டு பண்டாசுரன் கலங்கினானே
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய் அகஸ்தியர் தொழும்
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய்

கடுவாய் கரடி புலி கணக்கில்லாமல் பருந்து
கடுவாய் கரடி புலி கணக்கில்லாமல் பருந்து
நடந்த மதயானைகள் சட சட எனும் ஸ்வரங்கள்
நடந்த மதயானைகள் சட சட எனும் ஸ்வரங்கள்
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய் அகஸ்தியர் தொழும்
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய்

இப்படி எண்ணிக்கை இல்லாமல் பூதகணங்கள்
இப்படி எண்ணிக்கை இல்லாமல் பூதகணங்கள்
கூட்டம் கூட்டமாக தானே கூடிக் கொள்ளும் ஸேனையோடு
கூட்டம் கூட்டமாக தானே கூடிக் கொள்ளும் ஸேனையோடு
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய் அகஸ்தியர் தொழும்
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய்

பனைகள் போலே ரெண்டு கால்கள் பாறைகள் போல் ரெண்டு முட்டு
பனைகள் போலே ரெண்டு கால்கள் பாறைகள் போல் ரெண்டு முட்டு
தனி சிலம்பம் சல்லடம் சலங்கை குலுங்கிடவே
தனி சிலம்பம் சல்லடம் சலங்கை குலுங்கிடவே
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய் அகஸ்தியர் தொழும்
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய்

குதியாட்டம் போட்டுக்கிட்டு குண்டாந்தடி பூதத்தானும்
குதியாட்டம் போட்டுக்கிட்டு குண்டாந்தடி பூதத்தானும்
சங்கிலியால் அடித்துக் கொண்டுசங்கிலி பூதத்தானும்
சங்கிலியால் அடித்துக் கொண்டு சங்கிலி பூதத்தானும்
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய் அகஸ்தியர் தொழும்
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய்

சித்திரச் சல்லடம் பூண்டு செல்லப்பிள்ளை ஸத்யகனும்
சித்திரச் சல்லடம் பூண்டு செல்லப்பிள்ளை ஸத்யகனும்
வெண்சாமரம் வீசியபடி வெள்ளைக்கல் பூதத்துடன்
வெண்சாமரம் வீசியபடி வெள்ளைக்கல் பூதத்துடன்
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய் அகஸ்தியர் தொழும்
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய்

வெண்குடை பிடித்த படி வெள்ளிப் பிரம்பு கையில் கொண்டு
வெண்குடை பிடித்த படி வெள்ளிப் பிரம்பு
கையில் கொண்டு
விபூதி தட்டமும் கையில் ஏந்தி வினைகள் களைந்திடவே
விபூதி தட்டமும் கையில் ஏந்தி வினைகள் களைந்திடவே
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய் அகஸ்தியர் தொழும்
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய்

பூதத்தான் முதலான பூதப் படைகளுடன்
பூதத்தான் முதலான பூதப் படைகளுடன்
வேதத்தால் ஸ்துதி செய்யும் வேதியர் சபை நடுவே
வேதத்தால் ஸ்துதி செய்யும் வேதியர் சபை நடுவே
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய் அகஸ்தியர் தொழும்
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய்
சாஸ்தா ப்ரீதி பூஜையது இந்த இடத்தில் நடக்கையிலே
சாஸ்தா ப்ரீதி பூஜையது இந்த இடத்தில்
நடக்கையிலே

யாரோ ஒருவன் ரூபத்திலே இங்கே வந்து அமர்ந்திருக்கான்
யாரோ ஒருவன் ரூபத்திலே இங்கே வந்து அமர்ந்திருக்கான்
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய் அகஸ்தியர் தொழும்
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய்

அறியாத பாலகராம் அய்யப்ப பக்தர்களை
அறியாத பாலகராம் அய்யப்ப பக்தர்களை
அன்பாக ஆதரிக்க அங்கே வந்து அமர்ந்திருக்கான்
அன்பாக ஆதரிக்க அங்கே வந்து அமர்ந்திருக்கான்
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய் அகஸ்தியர் தொழும்
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய்

நமஸ்தே ஸ்ரீ தர்மசாஸ்த்ரே
நமஸ்தே ஸ்ரீ லோக கர்த்ரே
நமஸ்தே ஸ்ரீ ஹரிஹர புத்ரா
நமஸ்தே ஸ்ரீ பூதநாதா

சாஸ்தா வரவைக் கேளாய் அகஸ்தியர் தொழும்
சாஸ்தா வரவைக் கேளாய்

==========================================
கரந்தையர்பாளையம் சாஸ்தா புத்தகத்தில் இருந்து தட்டச்சு.
குமார் ராமநாதன் 05012017.

இதுவும் உங்களுக்கு பிடிக்கும்

ஆன்மீகத் தகவல்கள், விவேகம், தெய்வீக‌ நம்பிக்கை மற்றும் புரிதல் பற்றிய‌ பதிவுகளை உடனுக்குடன் தமிழில் பெற பேஸ்புக் : @tamilgodorg மற்றும் ட்விட்டர் : @tamilomg ஐ பின் தொடருங்கள்.

உங்கள் கருத்து : comment

Follow Us

www.tamilgod.org is a non-commercial website. All song lyrics listed in the site are for promotional purposes only. Tamilgod.org does not provide mp3 songs or cds or no commercial sale of songs as it is illegal to do so. If you like any of the songs lyrics, you can buy the CDs directly from respective audio companies. Tamilgod.org does not sell or monetize on the songs by any means. All the rights are reserved to the audio company / recording studios. The songs are written by the respective lyricist. Tamilgod.org hold no responsibility for any illegal usage of the content.
Connect with us

Browse Lyrics

ஸ்லோக‌, மந்திர‌ வரிகள்

 1. மந்திரங்கள்Mantras, Manthiram
 2. ஸ்தோத்திரங்கள்Stotras
 3. 108 போற்றிகள்108 Pottri
 4. சஹஸ்ர‌நாமம்சஹஸ்ர‌நாம ஸ்தோத்திரங்கள்
 5. ஸ்லோகம்Slokam, Slokas
 6. ஸூக்தம்Sukthams
 7. அஷ்டகம்Ashtakams, Sanskrit hymns

தெய்வங்கள்

 1. பிள்ளையார் பாடல்கள்Sree Gansesha Songs
 2. முருகன் பாடல்கள்Murugan Songs
 3. சிவன் பாடல்கள்Shiva Songs
 4. பெருமாள் பாடல்கள்Vishnu, Perumal Songs
 5. ஐயப்பன்Ayyappan Songs
 6. கண்ணன் பாடல்கள்Krishna, Kannan Songs
 7. ஸ்ரீ இராமன் பாடல்கள்Sri Rama Songs
 8. ஹனுமான் பாடல்கள்Jai Hanuman Songs
 9. தக்ஷிணாமூர்த்தி பாடல்கள்Dakshinamurthy Songs
 10. வராஹ‌மூர்த்தி பாடல்கள்Varaha moorthy Songs
 11. தன்வந்திரி பாடல்கள்Dhanvantri Songs
 12. பைரவர் பாடல்கள்Bhairavar Songs
 13. கருப்பசுவாமி பாடல்கள்Karuppa Samy Songs
 14. அனைத்து தெய்வ பாடல்கள்All deities Devotional Lyrics

தேவி பாடல்கள்

 1. சரஸ்வதிSaraswathi Devi Songs
 2. லட்சுமிLakshmi Devi Songs
 3. அம்மன் பாடல்கள்Amman Bakthi Paadalgal
 4. துர்கை அம்மன்Durga Devi Songs
 5. மீனாட்சி அம்மன்Meenakshi Amman Songs
 6. காளிகாம்பாள் பாடல்கள்Kali Amman Songs
 7. காமாட்சி அம்மன் பாடல்கள்Kamatchi Amman Songs
 8. லலிதாம்பிகை பாடல்கள்Lalithambigai Songs
 9. மாரியம்மன் பாடல்கள்Mariamman Songs
 10. அன்னபூர்ணா தேவி பாடல்கள்Annapurna Songs
 11. கர்ப‌ ரக்ஷாம்பிகை அம்மன் Garba Rakshambigai Songs
 12. புவனேஸ்வரி அம்மன் Bhuvaneshwari Songs
 13. வராஹி அம்மன் பாடல்கள்Varahi Amman Songs
 14. கருமாரி அம்மன் பாடல்கள்Karumari Amman Songs

விரத பாடல்கள்

 1. பிரதோஷம்Pradosham Special songs
 2. கந்த‌ சஷ்டி கவசம்Kandha Sasti Kavasam
 3. ஏகாதசி பாடல்கள்Ekadasi Special Songs
 4. நவராத்திரி பாடல்கள்Navarathiri Special Songs
 5. அபிராமி அந்தாதி பாடல்கள்Abirami Andhathi Songs
 6. பாவை நோன்பு பாடல்கள் Paavai Nonbu Songs

Share this Page

Follow Us