சரணம் சொல்லுங்க சரணம் அந்த ஐயப்பன் சரணம்

சரணம் சொல்லுங்க சரணம் அந்த ஐயப்பன் சரணம்

Saranam sollunga saranam antha Ayyappan saranam

சரணம் சொல்லுங்க சரணம் அந்த ஐயப்பன் சரணம் சரணம் .. அட சரணம் சொல்லுங்க சரணம் - ஐயப்பன் பாடல் வரிகள். Saranam sollunga saranam antha Ayyappan saranam Tamil Ayyappa album song 2018 by Yatharthakavi , Udumalai.Pravin.S . Ayyappan Devotional songs Tamil Lyrics.

ஓம் சாமியே சரணம் அய்யப்பா

சந்தண வாசம் வீசும் மலை
சரண கோஷம் கேட்கும் மலை
கட்டும் கட்டி போகும் மலை
கன்னிச் சாமி வாழும் மலை
சபரிமலை .. எங்க சபரிமலை ..

சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த ஐயப்பன் சரணம் சரணம் .. அட
சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த சுவாமியே சரணம் சரணம்

சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த ஐயப்பன் சரணம் சரணம்
சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த சுவாமியே சரணம் சரணம்

அச்சன் கோவில் அரசனுக்கு
ஆனந்தமாய் சரணம் சொல்லி
அன்னதான பிரியனுக்கு
ஆட்டமாடி சரணம் சொல்லி (2)

அஞ்சுமலை தேடி வந்தோங்க
அட சரணம் சொல்லி
ஐயப்பன காண வந்தோங்க (2)

சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த ஐயப்பன் சரணம் சரணம் .. அட
சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த சுவாமியே சரணம் சரணம்

சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த ஐயப்பன் சரணம் சரணம் .. அட
சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த சுவாமியே சரணம் சரணம்

பந்தள இராசனுக்கு பாசமாக
சரணம் சொல்லி
பம்பா வாசனுக்கு பாட்டுப்பாடி
சரணம் சொல்லி

பந்தள இராசனுக்கு பாசமாக
சரணம் சொல்லி
பம்பா வாசனுக்கு பாட்டுப்பாடி
சரணம் சொல்லி

பக்தியோடு தேடி வந்தோங்க
அட சரணம் சொல்லி
பாவங்களை போக்க வந்தோங்க

பக்தியோடு தேடி வந்தோங்க
அட சரணம் சொல்லி
பாவங்களை போக்க வந்தோங்க

சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த ஐயப்பன் சரணம் சரணம் .. அட
சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த சுவாமியே சரணம் சரணம்

சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த ஐயப்பன் சரணம் சரணம் .. அட
சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த சுவாமியே சரணம் சரணம்

இருமுடிப் பிரியனுக்கு
இன்பமாக சரணம் சொல்லி
ஈசனின் புதல்வனுக்கு
கூட்டங்கூடி சரணம் சொல்லி (2)

இருமுடி சுமந்து வந்தோங்க . அட
சரணம் சொல்லி
இன்னல்களை தீர்க்க வந்தோங்க

இருமுடி சுமந்து வந்தோங்க . அட
சரணம் சொல்லி
இன்னல்களை தீர்க்க வந்தோங்க

சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த ஐயப்பன் சரணம் சரணம் .. அட
சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த சுவாமியே சரணம் சரணம்

சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த ஐயப்பன் சரணம் சரணம் .. அட
சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த சுவாமியே சரணம் சரணம்

எருமேலி வாசனுக்கு எட்டுத்திக்கும்
சரணம் சொல்லி
ஏழைப் பங்காளனுக்கு ஏக்கத்தோடு
சரணம் சொல்லி

ஏறெடுத்து பார்க்க வந்தோங்க
அட சரணம் சொல்லி
எல்லை தாண்டி ஓடி வந்தோங்க
ஏறெடுத்து பார்க்க வந்தோங்க
அட சரணம் சொல்லி
எல்லை தாண்டி ஓடி வந்தோங்க

சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த ஐயப்பன் சரணம் சரணம் .. அட
சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த சுவாமியே சரணம் சரணம்

சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த ஐயப்பன் சரணம் சரணம் .. அட
சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த சுவாமியே சரணம் சரணம்

அம்பலத்தரசனுக்கு அனுதினமும்
சரணம் சொல்லி
ஆனந்த சித்தனுக்கு நொடிப்பொழுதும்
சரணம் சொல்லி

அம்பலத்தரசனுக்கு அனுதினமும்
சரணம் சொல்லி
ஆனந்த சித்தனுக்கு நொடிப்பொழுதும்
சரணம் சொல்லி

சாஸ்தாவைக் காண வந்தோங்க
அட சரணம் சொல்லி
சன்னிதானம் தேடி வந்தோங்க
சாஸ்தாவைக் காண வந்தோங்க
அட சரணம் சொல்லி
சன்னிதானம் தேடி வந்தோங்க

சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த ஐயப்பன் சரணம் சரணம் .. அட
சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த சுவாமியே சரணம் சரணம்

சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த ஐயப்பன் சரணம் சரணம் .. அட
சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த சுவாமியே சரணம் சரணம்

பூத நாதனுக்கு பூவபோட்டு
சரணம் சொல்லி
பூலோக வாசனுக்கு புண்ணியம் தேட
சரணம் சொல்லி
பூத நாதனுக்கு பூவபோட்டு
சரணம் சொல்லி
பூலோக வாசனுக்கு புண்ணியம் தேட
சரணம் சொல்லி

பேட்ட துள்ளி ஆட வந்தோங்க
அட சரணம் சொல்லி
பெருவளியில் ஓடி வந்தோங்க
பேட்ட துள்ளி ஆட வந்தோங்க
அட சரணம் சொல்லி
பெருவளியில் ஓடி வந்தோங்க

சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த ஐயப்பன் சரணம் சரணம் .. அட
சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த சுவாமியே சரணம் சரணம்

சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த ஐயப்பன் சரணம் சரணம் .. அட
சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த சுவாமியே சரணம் சரணம்

கலியுக வரதனுக்கு கைகூப்பி
சரணம் சொல்லி
கற்பூர தீபமேற்றி கையதட்டி
சரணம் சொல்லி
கலியுக வரதனுக்கு கைகூப்பி
சரணம் சொல்லி
கற்பூர தீபமேற்றி கையதட்டி
சரணம் சொல்லி

கரிமலை ஏறி வந்தோங்க அட
சரணம் சொல்லி
கன்னிச் சாமிய தேடி வந்தோங்க
கரிமலை ஏறி வந்தோங்க அட
சரணம் சொல்லி
கன்னிச் சாமிய தேடி வந்தோங்க

சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த ஐயப்பன் சரணம் சரணம் .. அட
சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த சுவாமியே சரணம் சரணம்

சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த ஐயப்பன் சரணம் சரணம் .. அட
சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த சுவாமியே சரணம் சரணம்

வில்லாளி வீரனுக்கு விருப்பமாக
சரணம் சொல்லி
வீரமணிகண்டனுக்கு வேகமாக
சரணம் சொல்லி
வில்லாளி வீரனுக்கு விருப்பமாக
சரணம் சொல்லி
வீரமணிகண்டனுக்கு வேகமாக
சரணம் சொல்லி

விரதமும் இருந்து வந்தோங்க அட
சரணம் சொல்லி
வேண்டுதல தீர்க்க வந்தோங்க
விரதமும் இருந்து வந்தோங்க அட
சரணம் சொல்லி
வேண்டுதல தீர்க்க வந்தோங்க

சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த ஐயப்பன் சரணம் சரணம் .. அட
சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த சுவாமியே சரணம் சரணம்

சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த ஐயப்பன் சரணம் சரணம் .. அட
சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த சுவாமியே சரணம் சரணம்

சபரி நாதனுக்கு சத்தம்போட்டு
சரணம் சொல்லி
சந்தண பிரியனுக்கு சரணகோஷம்
கோடி சொல்லி
சபரி நாதனுக்கு சத்தம்போட்டு
சரணம் சொல்லி
சந்தண பிரியனுக்கு சரணகோஷம்
கோடி சொல்லி

சாமியத்தான் தேடி வந்தோங்க அட
சரணம் சொல்லி
சபரிமலை ஓடி வந்தோங்க
சாமியத்தான் தேடி வந்தோங்க அட
சரணம் சொல்லி
சபரிமலை ஓடி வந்தோங்க

சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த ஐயப்பன் சரணம் சரணம் .. அட
சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த சுவாமியே சரணம் சரணம்

சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த ஐயப்பன் சரணம் சரணம் .. அட
சரணம் சொல்லுங்க சரணம்
அந்த சுவாமியே சரணம் சரணம்

இதுவும் உங்களுக்கு பிடிக்கும்

ஆன்மீகத் தகவல்கள், விவேகம், தெய்வீக‌ நம்பிக்கை மற்றும் புரிதல் பற்றிய‌ பதிவுகளை உடனுக்குடன் தமிழில் பெற பேஸ்புக் : @tamilgodorg மற்றும் ட்விட்டர் : @tamilomg ஐ பின் தொடருங்கள்.

உங்கள் கருத்து : comment

www.tamilgod.org is a non-commercial website. All song lyrics listed in the site are for promotional purposes only. Tamilgod.org does not provide mp3 songs or cds or no commercial sale of songs as it is illegal to do so. If you like any of the songs lyrics, you can buy the CDs directly from respective audio companies. Tamilgod.org does not sell or monetize on the songs by any means. All the rights are reserved to the audio company / recording studios. The songs are written by the respective lyricist. Tamilgod.org hold no responsibility for any illegal usage of the content.
Connect with us

Browse Lyrics

ஸ்லோக‌, மந்திர‌ வரிகள்

 1. மந்திரங்கள்Mantras, Manthiram
 2. ஸ்தோத்திரங்கள்Stotras
 3. 108 போற்றிகள்108 Pottri
 4. சஹஸ்ர‌நாமம்சஹஸ்ர‌நாம ஸ்தோத்திரங்கள்
 5. ஸ்லோகம்Slokam, Slokas
 6. ஸூக்தம்Sukthams
 7. அஷ்டகம்Ashtakams, Sanskrit hymns

தெய்வங்கள்

 1. பிள்ளையார் பாடல்கள்Sree Gansesha Songs
 2. முருகன் பாடல்கள்Murugan Songs
 3. சிவன் பாடல்கள்Shiva Songs
 4. பெருமாள் பாடல்கள்Vishnu, Perumal Songs
 5. ஐயப்பன்Ayyappan Songs
 6. கண்ணன் பாடல்கள்Krishna, Kannan Songs
 7. ஸ்ரீ இராமன் பாடல்கள்Sri Rama Songs
 8. ஹனுமான் பாடல்கள்Jai Hanuman Songs
 9. தக்ஷிணாமூர்த்தி பாடல்கள்Dakshinamurthy Songs
 10. வராஹ‌மூர்த்தி பாடல்கள்Varaha moorthy Songs
 11. தன்வந்திரி பாடல்கள்Dhanvantri Songs
 12. பைரவர் பாடல்கள்Bhairavar Songs
 13. கருப்பசுவாமி பாடல்கள்Karuppa Samy Songs
 14. அனைத்து தெய்வ பாடல்கள்All deities Devotional Lyrics

தேவி பாடல்கள்

 1. சரஸ்வதிSaraswathi Devi Songs
 2. லட்சுமிLakshmi Devi Songs
 3. அம்மன் பாடல்கள்Amman Bakthi Paadalgal
 4. துர்கை அம்மன்Durga Devi Songs
 5. மீனாட்சி அம்மன்Meenakshi Amman Songs
 6. காளிகாம்பாள் பாடல்கள்Kali Amman Songs
 7. காமாட்சி அம்மன் பாடல்கள்Kamatchi Amman Songs
 8. லலிதாம்பிகை பாடல்கள்Lalithambigai Songs
 9. மாரியம்மன் பாடல்கள்Mariamman Songs
 10. அன்னபூர்ணா தேவி பாடல்கள்Annapurna Songs
 11. கர்ப‌ ரக்ஷாம்பிகை அம்மன் Garba Rakshambigai Songs
 12. புவனேஸ்வரி அம்மன் Bhuvaneshwari Songs
 13. வராஹி அம்மன் பாடல்கள்Varahi Amman Songs
 14. கருமாரி அம்மன் பாடல்கள்Karumari Amman Songs

விரத பாடல்கள்

 1. பிரதோஷம்Pradosham Special songs
 2. கந்த‌ சஷ்டி கவசம்Kandha Sasti Kavasam
 3. ஏகாதசி பாடல்கள்Ekadasi Special Songs
 4. நவராத்திரி பாடல்கள்Navarathiri Special Songs
 5. அபிராமி அந்தாதி பாடல்கள்Abirami Andhathi Songs
 6. பாவை நோன்பு பாடல்கள் Paavai Nonbu Songs

Share this Page

Follow Us