பஜனை பாடல் வரிகள்

பஜனை பாடல் வரிகள். பஜனையின்போது பாடுவதற்கான‌ முத்தான‌ பக்தி பரவசமூட்டும் பாடல் வரிகள்.