ஆன்மீகம்

List of Names Lord Rama, 108 Stotram of Lord Rama

DEVA SENAPATHY SKANDA
Skanda (Kartikeya) was the commander of the gods’ army and had killed the demon Tarkasura. Skanda Panchami is observed on the fifth day of Ashada masa. This is related to Lord Skanda who is also known as Murugan,Kartikeyan and Subramanyan. He is the second son of Lord Shiva and Godess Parvati. He is the younger brother of Lord Ganesha.
The day after SKANDA PANCHAMI is known as kumara shashti, which is thought of to be the day when Subramanya was born.

Lord Muruga is the most popular Hindu deity in Tamil Nadu. Tamil God Lord Muruga is known by different names like Subramanya, Subramani, Muruga, Shanmuga, Skanda, Karthilkeya, Arumuga and Kumaraswamy. Listed below are the names and meaning of Lord Muruga's 108 Names.

NO NAMEMEANING
1Om Shriramaya namahaThe giver of happiness
2Om Ramabhadraya namahaThe auspicious one
3Om Ramachandraya namahaMoon like gentle
4Om Shashvataya namahaThe ever-lasting one
5Om Rajivalochanaya namahaThe lotus-eyed
6Om Shrimate namahaThe abode of Lakshmi
7Om Rajendraya namahaThe king of the kings
8Om Raghupungavaya namahaThe scion of the Raghu dynasty
9Om Janaki Vallabhaya namahaThe Consort of Janaki
10Om Jaitraya namahaThe triumphant
11Om Jitamitraya namahaThe conqueror of his foes
12Om Janardanaya namahaThe refuge of the people
13Om Vishvamitra Priyaya namahaThe beloved of sage Vishvamitra
14Om Dantaya namahaThe unperturbed
15Om Sharanatrana tatparaya namahaThe one who is determined to protect his devotees
16Om Balipramathanaaya namahaThe slayer of Bali
17Om Vagmine namahaThe spokesman
18Om Satyavache namahaThe speaker Of truth
19Om Satyavikramaya namahaThe one who is truthfully powerful
20Om Satyavrataya namahaThe one of truthful vows
21Om Vratadharaya namahaThe one who is practising penance
22Om sada Hanumadaashritaya namahaThe one who is always served by Hanuman
23Om Kausaleyaya namahaThe son of Kausalya
24Om Kharadhvamsine namahaThe slayer of the demon khara
25Om Viraadhavadhapanditaaya NamahaThe Slayer of the demon Viradha
26Om Vibhishana paritratre namahaThe protector of Vibhishana
27Om Kodanda Khandanaya namahaThe one who broke the mighty bow
28Om Saptatala Prabhedre namahaThe one who broke the seven tale trees
29Om Dashagriiva Shiroharaaya namahaThe slayer Of ten-headed Ravana
30Om Jamadgnya Mahadarpaya namahaThe destroyer of Jamadagni's son's arrogance
31Om Tatakantakaya namahaThe slayer of tataka
32Om Vedanta Saraya namahaThe essence of vedanta
33Om Vedatmane namahaThe spirit of the vedas
34Om Bhavarogasya Bheshajaya namahaThe reliever of earthly ailments
35Om Dushanatri Shirohantre namahaThe slayer Of dushanatrishira
36Om Trimurtaye namahaThe embodiment of the three gods
37Om Trigunatmakaya namaha the Source of the three gunas
38Om Trivikramaya namahaThe lord as Vamana
39Om Trilokatmane namahaThe source of the three planetary systems
40Om Punyacharitra Kirtanaya namahaThe one whose story is a source of merit to those who sing it
41Om Trilokarakshakaya namahaThe protector of the three worlds
42Om Dhanvine namahaThe wielder of the bow
43Om Dandakaranya Kartanaya namahaThe dweller in the dandaka forest
44Om Ahalya Shapa Shamanaya namahaThe reliever of Ahalya's curse
45Om Pitru Bhaktaya namahaThe worshipper of father Dasaratha
46Om Vara Pradaya namahaThe giver of boons
47Om Jitendriyaya namahaThe conqueror of the senses
48Om Jitakrodhaya namahaThe conqueror of anger
49Om Jitamitraya namahaThe one who wins over friends
50Om Jagad Gurave namahaThe guru of the world
51Om Riksha Vanara Sanghatine namahaThe saviour Of boars and monkeys
52Om Chitrakuta Samashrayaya namahaThe lord who took refuge at chitrakuta hill
53Om Jayanta Trana Varadaya namahaThe lord who blessed jayanta
54Om Sumitra Putra Sevitaya namahaThe lord who is served by Sumitra's son (Lakshmana)
55Om Sarva Devadhi Devaya namahaThe lord of all the gods
56Om Mritavanara Jivanaya namahaThe reviver of dead monkeys
57Om Mayamaricha Hantre namahaThe destroyer of the demon maricha
58Om Mahadevaya namahaThe great lord
59Om Mahabhujaya namahaThe lord of mighty arms
60Om Sarvadeva Stutaya namahaThe lord who is praised by all the gods
61Om Saumyaya namahaThe calm one
62Om Brahmanyaya namahaThe absolute reality
63Om Muni Samstutaya namahaThe lord who is praised by sages
64Om Mahayogine namahaThe great yogi
65Om Mahadaraya namahaThe noble one
66Om Sugrivepsita Rajyadaye namahaThe lord who returned the kingdom to sugriva
67Om Sarva Punyadhi Kaphalaya namahaThe giver of fruits of pious work, good karmas
68Om Smrita Sarvagha Nashanaya namahaThe Remover of all afflictions
69Om Adipurushaya namahaThe primal being
70Om Paramapurushaya namahaThe supreme being
71Om Mahapurushaya namahaThe great being
72Om Punyodayaya namahaThe source of all blessings
73Om Dayasaraya namahaThe embodiment of compassion
74Om Purana Purushottamaya namahaThe most ancient person
75Om Smita Vaktraya namahaThe one who smiling speaks
76Om Mita Bhashine namahaThe one of moderate speech
77Om Purva Bhashine namahaThe one who rarely speaks
78Om Raghavaya namahaThe scion of the raghu dynasty
79Om Ananta Gunagambhiraya namahaThe lord of infinite majestic qualities
80Om Dhirodatta Gunottamaya namahaThe lord of valorous qualities
81Om Maya Manusha Charitraya namahaThe lord who incarnated as a man through his maya
82Om Mahadevadi Pujitaya namahaThe lord who is worshiped by lord shiva
83Om Setukrite namahaThe builder of the bridge
84Om Jita Varashaye namahaThe conqueror of desires
85Om Sarva Tirthamayaya namahaThe lord who is the sum of all holy places
86Om Haraye namahaThe destroyer
87Om Shyamangaya namahaThe dark-complexioned one
88Om Sundaraya namahaThe beautiful one
89Om Suraya namahaThe valiant
90Om Pitavasase namahaThe lord clad in yellow raiment
91Om Dhanurdharaya namahaThe bearer of the bow
92Om Sarva Yajnadhipaya namahaThe lord of sacrifice
93Om Yajvine namahaThe sacrificer
94Om Jaramarana Varjitaya namahaThe conqueror of birth and death
95Om Vibhishana Pratishthatre namahaThe lord who crowned vibhishana on the throne
96Om Sarvabharana Varjitaya namahaThe lord who relinquished all adornment
97Om Paramatmane namahaThe supreme self
98Om Parabrahmane namahaThe supreme godhead
99Om Sachidananda Vigrahaya namahaThe form of eternal bliss
100Om Parasmai Jyotishe namahaThe supreme light
101Om Parasmai Dhamne namahaThe supreme abode
102Om Parakashaya namahaThe supreme space
103Om Paratparaya namahaThe supreme beyond the highest
104Om Pareshaya namahaThe supreme lord
105Om Parakaya namahaThe uplifter of the poor
106Om Paraya namahaThe supreme being
107Om Sarva Devatmakaya namahaThe lord who is the source of all gods
108Om Parasmai namahaThe supreme lord

புதுப்புது தொழில்நுட்ப / டெக்னாலஜீ செய்திகள், அறிமுகமாகும் கருவிகள் பற்றிய விமர்சனங்கள், தகவல்களை உடனுக்குடன் தமிழில் பெற பேஸ்புக் மற்றும் ட்விட்டர் tamilgod.org ஐ பின் தொடருங்கள்.