நட்பியல்

மருந்து

மிகினும் குறையினும் நோய்செய்யும் நூலோர் வளிமுதலா எண்ணிய மூன்று. 941 மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது...

சூது

வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை வென்றதூஉம் தூண்டிற்பொன் மீன்விழுங்கி அற்று. 931 ஒன்றெய்தி நூறிழக்கும் சூதர்க்கும்...

கள்ளுண்ணாமை

உட்கப் படாஅர் ஒளியிழப்பர் எஞ்ஞான்றும் கட்காதல் கொண்டொழுகு வார். 921 உண்ணற்க கள்ளை உணில்உண்க சான்றோரான் எண்ணப்...

வரைவின்மகளிர்

அன்பின் விழையார் பொருள்விழையும் ஆய்தொடியார் இன்சொல் இழுக்குத் தரும். 911 பயன்தூக்கிப் பண்புரைக்கும் பண்பின் மகளிர்...

பெண்வழிச்சேறல்

மனைவிழைவார் மாண்பயன் எய்தார் வினைவிழையார் வேண்டாப் பொருளும் அது. 901 பேணாது பெண்விழைவான் ஆக்கம் பெரியதோர் நாணாக...

பெரியாரைப் பிழையாமை

ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை போற்றுவார் போற்றலுள் எல்லாம் தலை. 891 பெரியாரைப் பேணாது ஒழுகிற் பெரியாரால் பேரா இடும்பை...

உட்பகை

நிழல்நீரும் இன்னாத இன்னா தமர்நீரும் இன்னாவாம் இன்னா செயின். 881 வாள்போல பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக கேள்போல் பகைவர்...

பகைத்திறந்தெரிதல்

பகைஎன்னும் பண்பி லதனை ஒருவன் நகையேயும் வேண்டற்பாற்று அன்று. 871 வில்லேர் உழவர் பகைகொளினும் கொள்ளற்க சொல்லேர் உழவர்...

பகைமாட்சி

வலியார்க்கு மாறேற்றல் ஓம்புக ஓம்பா மெலியார்மேல் மேக பகை. 861 அன்பிலன் ஆன்ற துணையிலன் தான்துவ்வான் என்பரியும் ஏதிலான்...

இகல்

இகலென்ப எல்லா உயிர்க்கும் பகலென்னும் பண்பின்மை பார஧க்கும் நோய். 851 பகல்கருதிப் பற்றா செயினும் இகல்கருதி இன்னாசெய்...

புல்லறிவாண்மை

அறிவின்மை இன்மையுள் இன்மை பிறிதின்மை இன்மையா வையா துலகு 841 அறிவிலான் நெஞ்சுவந்து ஈதல் பிறிதியாதும் இல்லை பெறுவான்...

பேதைமை

பேதைமை என்பதொன்று யாதெனின் ஏதங்கொண்டு ஊதியம் போக விடல். 831 பேதைமையுள் எல்லாம் பேதைமை காதன்மை கையல்ல தன்கட் செயல்....

கூடாநட்பு

சீரிடம் காணின் எறிதற்குப் பட்டடை நேரா நிரந்தவர் நட்பு. 821 இனம்போன்று இனமல்லார் கேண்மை மகளிர் மனம்போல வேறு படும்....

தீ நட்பு

பருகுவார் போலினும் பண்பிலார் கேண்மை பெருகலிற் குன்றல் இனிது. 811 உறின்நட்டு அறின்ஙருஉம் ஒப்பிலார் கேண்மை பெறினும்...

பழைமை

பழைமை எனப்படுவது யாதெனின் யாதும் கிழமையைக் கீழ்ந்திடா நட்பு. 801 நட்பிற் குறுப்புக் கெழுதகைமை மற்றதற்கு உப்பாதல்...