துறவறவியல்

அவாவறுத்தல்

//--> அவாஎன்ப எல்லா உயிர்க்கும் எஞ்ஞான்றும் தவாஅப் பிறப்பீனும் வித்து. 361 வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்றது...

மெய்யுணர்தல்

//--> பொருளல்ல வற்றைப் பொருளென்று உணரும் மருளானாம் மாணாப் பிறப்பு. 351 இருள்நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள்நீங்கி...

துறவு

//--> யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல் அதனின் அதனின் இலன். 341 வேண்டின்உண் டாகத் துறக்க துறந்தபின் ஈண்டுஇயற் பால...

நிலையாமை

//--> நில்லாத வற்றை நிலையின என்றுணரும் புல்லறி வாண்மை கடை. 331 கூத்தாட்டு அவைக்குழாத் தற்றே பெருஞ்செல்வம்...

கொல்லாமை

//--> அறவினை யாதெனின் கொல்லாமை கோறல் பிறவினை எல்லாந் தரும். 321 பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர்...

இன்னாசெய்யாமை

//--> சிறப்பீனும் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்குஇன்னா செய்யாமை மாசற்றார் கோள். 311 கறுத்துஇன்னா செய்தவக் கண்ணும்...

வெகுளாமை

//--> செல்லிடத்துக் காப்பான் சினங்காப்பான் அல்லிடத்துக் காக்கின்என் காவாக்கா 301 செல்லா இடத்துச் சினந்தீது...

வாய்மை

//--> வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும் தீமை இலாத சொலல். 291 பொய்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்ந்த நன்மை...

கள்ளாமை

எள்ளாமை வேண்டுவான் என்பான் எனைத்தொன்றும் கள்ளாமை காக்கதன் நெஞ்சு. 281 உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே...

கூடாவொழுக்கம்

//--> வஞ்ச மனத்தான் படிற்றொழுக்கம் பூதங்கள் ஐந்தும் அகத்தே நகும். 271 வானுயர் தோற்றம் எவன்செய்யும் தன்னெஞ்சம்...

தவம்

//--> உற்றநோய் நோன்றல் உயிர்க்குறுகண் செய்யாமை அற்றே தவத்திற் குரு. 261 தவமும் தவமுடையார்க்கு ஆகும் அதனை...

புலான்மறுத்தல்

//--> தன்னூன் பெருக்கற்குத் தான்பிறிது ஊனுண்பான் எங்ஙனம் ஆளும் அருள். 251 பொருளாட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை...

அருளுடைமை

//--> அருட்செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் பொருட்செல்வம் பூரியார் கண்ணும் உள. 241 நல்லாற்றாள் நாடி அருளாள்க...