ஜய பாரத!

சிறந்து நின்ளற சிந்தை யோடு
தேயம் நூறு வென் றிவள்
மறந்த விர்ந்தந் நாடர் வந்து
வாழி சொன்ன போழ்தினும்
இறந்து மாண்பு தீர மிக்க
ஏழ்மை கொண்ட போழ்தினும்
அறந்த விர்க்கி லாது நிற்கும்
அன்னை வெற்றி கொள்கவே! 1

நூறு கோடி நூல்கள் செய்து
நூறு தேய வாணர்கள்
தேறும் உண்மை கொள்ள இங்கு
தேடி வந்த நாளினும்
மாறு கொண்டு கல்வி தேய
வண்மை தீர்ந்த நாளினும்
ஈறு நிற்கும் உண்மை யொன்று
இறைஞ்சி நிற்பள் வாழ்கவே! 2

வில்லர் வாழ்வு குன்றி ஓய
வீர வாளும் மாயவே
வெல்லு ஞானம் விஞ்சி யோர்செய்
மெய்மை நூல்கள் தேயவும்
சொல்லும் இவ் வனைத்தும் வேறு
சூழ நன்மை யுந்தர
வல்ல நூல்கெ டாது காப்பள்
வாழி அன்னை வாழியே! 3

தேவ ருண்ணும் நன்ம ருந்து
சேர்ந்த கும்பம் என்னவும்
மேவு வார்க டற்க ணுள்ள
வெள்ள நீரை ஒப்பவும்
பாவ நெஞ்சி னோர் நிதம்
பறித்தல் செய்வ ராயினும்
ஓவி லாத செல்வம் இன்னும்
ஓங்கும் அன்னை வாழ்கவே! 4

இதந்த ரும்தொ ழில்கள் செய்து
இரும்பு விக்கு நல்கினள்
பதந்த ரற் குரிய வாய
பன்ம தங்கள் நாட்டினள்
விதம்பெ றும்பல் நாட்டி னர்க்கு
வேறொ ருண்மை தோற் றவே
சுதந்தி ரத்தி லாசை இன்று
தோற்றி னாள்மன் வாழ்கவே!

பந்தளபாலா ஐயப்பா பரமதயாளா ஐயப்பா

மணிகண்டா பிரபு மணிகண்டா

அனாதிமூலப் பொருளே சரணம் ஐயப்பா!

சைவம் வைணவம் ஒன்று திரண்டு தவம் புரியும் இடம் சபரிமலை!

ஹரிஹர சுதனே ஆனந்த ரூபா சரணம் ஐயப்பா!

ஐயனைக் காண வாருங்கள்!

பச்சைமலை வாழுகின்ற செம்பவளமேனி ஐயா

நீலிமலை நிர்மலனே சாமியே சரணமய்யா!

அனைத்தும் நீயே மணிகண்டா!

பாடுவாய் என் நாவே மாண்பு மிக்க உடலின் இரகசியத்தை

மாண்புயர் பாடல் : மாண்புயர் இவ்வருட் சாதனத்தை தாழ்ந்து பணிந்து ஆராதிப்போம்

மாண்புயர் பாடல் : மாண்புயர் இவ்வருட் சாதனத்தை தாழ்ந்து பணிந்து ஆராதிப்போம்

அருள் சுரக்கும் ஐயனே வா வா! அலங்கார ரூபனே வா

ஐயப்பா ஐயப்பா என்றுன்னைப் பாடி

நீ இல்லாமல் உலகங்கள் இயங்காதய்யா

www.tamilgod.org is a non-commercial website. All song lyrics listed in the site are for promotional purposes only. Tamilgod.org does not provide mp3 songs or cds or no commercial sale of songs as it is illegal to do so. If you like any of the songs lyrics, you can buy the CDs directly from respective audio companies. Tamilgod.org does not sell or monetize on the songs by any means. All the rights are reserved to the audio company / recording studios. The songs are written by the respective lyricist. Tamilgod.org hold no responsibility for any illegal usage of the content.