இல்லறவியல்

புகழ்

//--> ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அதுவல்லது ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு. 231 உரைப்பார் உரைப்பவை எல்லாம் இரப்பார்க்கொன்று...

ஈகை

//--> வறியார்க்கொன்று ஈவதே ஈகைமற் றெல்லாம் குறியெதிர்ப்பை நீர துடைத்து. 221 நல்லாறு எனினும் கொளல்தீது மேலுலகம்...

ஒப்புரவறிதல்

//--> கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரிமாட்டு என்ஆற்றுங் கொல்லோ உலகு. 211 தாளாற்றித் தந்த பொருளெல்லாம் தக்கார்க்கு...

தீவினையச்சம்

//--> தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர் தீவினை என்னும் செருக்கு. 201 தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை தீயினும்...

பயனில சொல்லாமை

//--> பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான் எல்லாரும் எள்ளப் படும். 1 பயனில பல்லார்முன் சொல்லல் நயனில நட்டார்கண்...

புறங்கூறாமை

//--> அறங்கூறான் அல்ல செயினும் ஒருவன் புறங்கூறான் என்றல் இனிது. 1 அறனழீஇ அல்லவை செய்தலின் தீதே புறனழீஇப்...

வெஃகாமை

//--> நடுவின்றி நன்பொருள் வெஃகின் குடிபொன்றிக் குற்றமும் ஆங்கே தரும். 1 படுபயன் வெஃகிப் பழிப்படுவ செய்யார்...

அழுக்காறாமை

//--> ஒழுக்காறாக் கொள்க ஒருவன்தன் நெஞ்சத்து அழுக்காறு இலாத இயல்பு. 1 விழுப்பேற்றின் அஃதொப்பது இல்லையார் மாட்டும்...

பொறையுடைமை

//--> அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை இகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தலை. 1 பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும் அதனை மறத்தல்...

பிறனில் விழையாமை

//--> பிறன்பொருளாள் பெட்டொழுகும் பேதைமை ஞாலத்து அறம்பொருள் கண்டார்கண் இல். 1 அறன்கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன்கடை...

ஒழுக்கமுடைமை

//--> ஒழுக்கம் விழுப்பந் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப் படும். 1 பரிந்தோம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்தோம்பித்...

அடக்கமுடைமை

//--> அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை ஆரிருள் உய்த்து விடும். 1 காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம் அதனினூஉங் கில்லை...

நடுவு நிலைமை

தகுதி எனவொன்று நன்றே பகுதியால் பாற்பட்டு ஒழுகப் பெறின். 1 செப்பம் உடையவன் ஆக்கஞ் சிதைவின்றி எச்சத்திற் கேமாப்பு...

செய்ந்நன்றி அறிதல்

செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகமும் ஆற்றல் அரிது. 1 காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும் ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது...

இனியவைகூறல்

//--> இன்சொலால் ஈரம் அளைஇப் படிறுஇலவாம் செம்பொருள் கண்டார்வாய்ச் சொல். 91 அகன்அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகனமர்ந்து...