அரசியல்

பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் (இந்தியா)

மனோகர் பாரிக்கர் இந்தியப் பிரதம மந்திரி நரேந்திர மோடி அமைச்சரவையில் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஆவார்....

Tamil Nadu Parliamentary Constituencies

Tamil Nadu has 39 parliamentary constituencies. Seven constituencies are reserved for SCs which includes...

இடுக்கணழியாமை

இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை அடுத்தூர்வது அஃதொப்ப தில். 621 வெள்ளத் தனைய இடும்பை அறிவுடையான் உள்ளத்தின் உள்ளக்...

ஆள்வினையுடைமை

அருமை உடைத்தென்று அசாவாமை வேண்டும் பெருமை முயற்சி தரும். 611 வினைக்கண் வினைகெடல் ஓம்பல் வினைக்குறை தீர்ந்தாரின்...

மடியின்மை

குடியென்னும் குன்றா விளக்கம் மடியென்னும் மாசூர மாய்ந்து கெடும். 601 மடியை மடியா ஒழுகல் குடியைக் குடியாக...

ஊக்கமுடைமை

//--> உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அஃதில்லார் உடையது உடையரோ மற்று. 581 உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருளுடைமை நில்லாது...

ஒற்றாடல்

//--> ஒற்றும் உரைசான்ற நூலும் இவையிரண்டும் தெற்றென்க மன்னவன் கண். 581 எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை...

கண்ணோட்டம்

//--> கண்ணோட்டம் என்னும் கழிபெருங் காரிகை உண்மையான் உண்டிவ் வுலகு. 571 கண்ணோட்டத் துள்ளது உலகியல் அஃதிலார்...

வெருவந்தசெய்யாமை

//--> தக்காங்கு நாடித் தலைச்செல்லா வண்ணத்தால் ஒத்தாங்கு ஒறுப்பது வேந்து. 561 கடிதோச்சி மெல்ல எறிக நெடிதாக்கம்...

கொடுங்கோன்மை

//--> கொலைமேற்கொண் டாரிற் கொடிதே அலைமேற்கொண்டு அல்லவை செய்தொழுகும் வேந்து. 551 வேலொடு நின்றான் இடுவென் றதுபோலும்...

செங்கோன்மை

//--> ஓர்ந்துகண் ணோடாது இறைபுரிந்து யார்மாட்டும் தேர்ந்துசெய் வஃதே முறை. 541 வானோக்கி வாழும் உலகெல்லாம் மன்னவன்...

பொச்சாவாமை

//--> இறந்த வெகுளியின் தீதே சிறந்த உவகை மகிழ்ச்சியிற் சோர்வு. 531 பொச்சாப்புக் கொல்லும் புகழை அறிவினை நிச்ச...

சுற்றந்தழால்

//--> பற்றற்ற கண்ணும் பழைமைபா ராட்டுதல் சுற்றத்தார் கண்ணே உள. 521 விருப்பறாச் சுற்றம் இயையின் அருப்பறா ஆக்கம்...

தெரிந்துவினையாடல்

//--> நன்மையும் தீமையும் நாடி நலம்புரிந்த தன்மையான் ஆளப் படும். 511 வாரி பெருக்கி வளம்படுத்து உற்றவை ஆராய்வான்...

தெரிந்துதெளிதல்

//--> அறம்பொருள் இன்பம் உயிரச்சம் நான்கின் திறந்தெரிந்து தேறப் படும். 501 குடிப்பிறந்து குற்றத்தின் நீங்கி...